Identiteit


De Mariaschool is een katholieke basisschool. In 1931 verrees aan de Hooidijk een klooster met daaraan gekoppeld een meisjesschool. Er was een jongensschool aan de Beekzijdeweg. In 1966 vond er een fusie plaats tussen beide scholen en in 1973 werd de jongensschool afgebroken. Het basisonderwijs was hiermee geconcentreerd aan de Hooidijk. Vanaf 1 januari ressorteert de Mariaschool onder het bestuur van TOF Onderwijs. 
De aandacht voor het katholieke geloof is verweven in het onderwijs. Ook besteden wij aandacht aan verschillende geestelijke stromingen. Wij zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Onze school heeft een open toelatingsbeleid. Iedereen is welkom!