Algemene voorwaarden

 
Voorwaarden en verantwoording van de website Mariaschool Vasse 
 
Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. 
De Mariaschool aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.
We stellen deze site met zorg samen, maar mocht u onregelmatigheden zien op deze site, gelieve contact op te nemen met de webmaster of de directie van de school.  
webmaster: Marjoleen Ensink.
 
Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.
 
Copyright/Disclaimer aug 2008 Mariaschool Vasse