Protocol Dyslexie


De volgende ondersteuning kan worden in gezet bij kinderen met dyslexie en vermoeden dyslexie. De ondersteuning is afhankelijk van de leeftijd/groep van de leerling en de ernst van de dyslexie.
 
Bij lezen:
 
-Tutorlezen, leerlingen uit groep 6-7-8 begeleiden leerlingen van groep 3-4 tijdens de stilleestijd.
-Hommellezen, leerlingen lezen met leerling uit dezelfde groep in tweetallen tijdens de stilleestijd.
-Ralfi lezen, leerlingen die het AVI niveau van de groep niet behalen, lezen tijdens de stilleestijd in een groepje van 3-4 leerlingen met de leerkracht gedurende 15-20 minuten. Ralfi lezen houdt in dat kinderen herhaaldelijk, gedurende één week, dezelfde tekst lezen. Op deze manier vindt er inprenting van de tekst en moeilijke woorden plaats.
-Vloeiend & Vlot, oefenen woordrijtjes en korte tekstjes waarin deze woorden voorkomen. Dit wordt zowel thuis als op school geoefend. Ook hier gaat het om de inprenting van het woordbeeld.
 
Bij spelling:
 
-Verlengde instructie: leerkracht geeft extra instructie aan leerlingen die in de verlengde instructiegroep zitten.
-Bloon-account, oefenen van de dicteewoorden op de computer. Kan zowel thuis als op school geoefend worden.
 
Tijdens de toetsen: alleen leerlingen met een dyslexieverklaring!
 
De leerling geeft zelf aan wat voor hem/haar het prettigst is.
-Vergrote versie van de toets-opgaven
-Voorlezen tijdens de toetsen (behalve bij toets Begrijpend Lezen)
-Extra tijd
 
Vergoed onderzoek en vergoede zorg
 
Procedure:
Leerling heeft 3 E scores op de DMT behaald, of lage scores (IV – V) op de DMT en 3 E scores op Cito-Spelling.
Ouders en/of school vragen een dyslexieonderzoek aan.
Leerkracht en IB stellen dossier samen voor aanvraag dyslexieonderzoek.
Ouders worden op de hoogte gebracht van de inhoud van het dossier en ondertekenen dit.
Dossier wordt gescreend door Instituut Nijenkamp
Bij akkoord volgt dyslexieonderzoek.
Bij vaststellen ernstige enkelvoudige dyslexie (naast dyslexie heeft de leerling geen andere problematiek) krijgt de leerling een dyslexieverklaring en heeft daarnaast recht op vergoede zorg.
Deze vergoede zorg bestaat uit  60 dyslexiebehandelingen, uitgevoerd door een behandelaar van Instituut Nijenkamp. Momenteel worden deze behandelingen gegeven op de Mariaschool.
Wij werken t.a.v. dyslexieonderzoeken samen met Instituut Nijenkamp. Dit instituut is aangesloten bij een kwaliteitsinstituut voor dyslexie. Dit instituut bepaald de norm waaraan een leerling moet voldoen om in aanmerking te komen voor vergoed onderzoek/vergoede zorg. Mocht de voorkeur van ouders uitgaan naar een andere behandelaar, dan is dit in overleg altijd mogelijk.
 
Dyslexie-onderzoek groep 8
 
Leerlingen waarvan gedurende de basisschoolperiode het vermoeden bestaat dat er sprake is van dyslexie, maar die de norm voor vergoed onderzoek/vergoede zorg niet halen, kunnen in groep 8 aangemeld worden voor een dyslexieonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dhr. Paul Zeemering in opdracht van TOF en Canisius.
Procedure:
School vraagt toestemming van ouders voor aanmelding onderzoek.
Leerkracht en IB stellen dossier samen.
Ouders hebben inzage in dossier.
Dossier wordt gescreend door Paul Zeemering.
Bij akkoord volgt onderzoek.
Wanneer uit onderzoek dyslexie wordt vastgesteld, krijgt de leerling een dyslexieverklaring. Deze geeft de leerling recht op ondersteunende faciliteiten op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Te denken valt aan; meer tijd, vergrote versie en/of gesproken versie, gebruik van hulpmiddelen (Kurzweil, apps voor de tablet enz.)
 
Mocht er een vermoeden zijn van dyslexie, maar haalt de leerling niet de 3 E scores, dan kunnen ouders echter ten allen tijde zelf een dyslexieonderzoek aanvragen voor hun zoon/dochter. Dit onderzoek wordt niet vergoed en is altijd voor rekening van ouders. Vanuit dit onderzoek kan wel een dyslexieverklaring worden afgegeven, maar de leerling heeft geen recht op vergoede zorg.
 
Leerlingen met vermoeden dyslexie hebben veelal ondersteuning vanuit de logopedie.
Dit gaat altijd in overleg met ouders.