Zorg voor meerbegaafde kinderen


Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen zijn we een aantal jaren geleden gestart met het project: “TOF verrijkingsonderwijs”.
Verrijken betreft – het woord zegt het al – het waardevoller maken van het onderwijsaanbod. Het gaat er dus níet om méér leerstof aan te bieden of simpelweg moeilijker leerstof aan te bieden. Het gaat er om een rijker, waardevoller onderwijsaanbod te bieden. Dat gebeurt wanneer het aangepaste onderwijsaanbod – meer dan het reguliere onderwijsaanbod – tegemoetkomt aan de behoeften en capaciteiten van de individuele meerbegaafde leerling.
 
Voor wie is dit onderwijs bedoeld:
Verrijkingsonderwijs op onze school is bedoeld voor alle kinderen die op de CITO-scores een A+ of hoger scoren en kinderen waarvan bekend is dat ze hoogbegaafd zijn, maar die door omstandigheden (te denken valt aan onderpresteren, faalangst) niet de van hun verwachte hoge score bij de LOVS behalen.
Deze groep kinderen wordt in het project TOF verrijkingsonderwijs “meerbegaafde leer-lingen” genoemd. De leerlingen waar we het over hebben, beschikken niet allemaal over
dezelfde onderwijsbehoefte. Een algemene doorgaande leerlijn is daarom niet te maken. Echter, het zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn in de schoolloopbaan van de meerbegaafde leerling is het belangrijkste doel van het verrijkingsonderwijs.
 
Om de ontwikkeling van (uitzonderlijke) talenten van leerlingen in het basisonderwijs te kunnen volgen en optimale opbrengsten te borgen is ontwikkeling nodig van: Samen met andere scholen van TOF Onderwijs willen wij deze stimulerende, structureel rijk ingerichte leeromgeving ontwikkelen.
 
Doelstellingen van het project “TOF Onderwijs verrijkingsonderwijs”
  1. Leerkrachten verkrijgen inzicht in de onderwijsbehoefte van de meerbegaafde leerling en kunnen een verrijkende omgeving creëren waarin de meerbegaafde leerling zich kan ontwikkelen
  2. Bevorderen van de deskundigheid van de leerkrachten over meerbegaafdheid  binnen TOF Onderwijs
  3. Borgen (en ontwikkelen) van een ononderbroken ontwikkeling van de meerbegaafde leerling
  4. Kennis wordt niet alleen overgedragen, maar tevens in de praktijk uitgevoerd.
Vanuit het beleidsplan TOF verrijkingsonderwijs zal het accent het komende schooljaar meer gaan liggen op het handelen van de leerkrachten in de groepen.
 
Het is de bedoeling dat de leerlingen op hun eigen school verrijkende leerstof aangeboden krijgen. De plusklas, voortaan geheten “TOFfe uitdaging” zal in kleinere vorm blijven bestaan met de volgende doelstellingen: Voor welke (meer) begaafde leerlingen is deze “TOFfe uitdaging”geschikt? Hoe ziet de “TOFfe uitdaging” eruit?