Zorg


De Missie:
De missie van de Mariaschool sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Mariaschool biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt.
Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht:
“Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”

De visie:
De Mariaschool maakt dit mogelijk door: Het doel:
Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk leerlingen in onze school basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit bereiken we samen met de extra deskundigen binnen en buiten onze school. Uitzonderingen kunnen gelden voor die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen. Ook heeft de school mogelijk grenzen als leerlingen het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen ernstig belemmeren. De school beschrijft in het SOP waar de grenzen en de mogelijkheden van het schoolteam liggen. De school zoekt steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. Echter Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed samen met het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften.

De ondersteuningsstructuur:
De Mariaschool biedt dus zo passend mogelijk onderwijs. Ter ondersteuning van het team beschikt de school over gespecialiseerde leerkrachten en aanvullende ondersteuning te weten: rekencoördinator Toos Brouwer, gedragsspecialisten Melanie Püper en Ellen Scholten. 
De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoed-problemen te voorkomen en te verhelpen.
Via het SWV en het schoolbestuur is de inzet mogelijk van een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts,  collegiale consulent, consulent sociale en emo-tionele ontwikkeling of een consulent jonge risico kinderen. 
De school heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt vaste groeps- en leerlingbesprekingen. Bij het SOT overleg kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke
jeugdzorg (CJG) aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schoolarts, bureau Jeugdzorg, Stichting Mee,  leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Binnen het SOT overleg kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.
Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van traject-begeleiding. Trajectbegeleiding is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor de school. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. Trajectbegeleiders zijn door het SWV speciaal opgeleid. Trajectbegeleiding wordt pas ingezet als de eerdere aanpak niet heeft geleid tot een blijvende oplossing. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV om de hulp van een trajectbegeleider te vragen. Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het special (basis) onderwijs aan de orde is
 
Basisprofiel van de Mariaschool
De Mariaschool heeft haar onderwijs zo ingericht dat: De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor de school zijn. De volgende redenen kunnen grenzen van de school bepalen:
o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;
o Mate van zelfredzaamheid;
o Mate van fysieke en/of medische verzorging;
o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;
o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.
 
De aanmeldingsprocedure:
Bij aanmeldingen van kinderen, die  voor het naar de  basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De Mariaschool zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een passende plek te vinden (zorgplicht).