Beleid

Beleid uitgevoerd in het afgelopen jaar

 • Vervolg geven aan het ontwikkelen van expertise met betrekking tot gedragsproblemen.
 • Vervolg geven aan het ontwikkelen van een korte krachtige instructie die afgestemd is op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
 • Implementatie van de nieuwe onderbouwmethode ‘Onderbouwd’ en taalmethode ‘Taal Actief 4’.
 • Versterken invullen van de Scol en de analyses die daaruit voort komen.
 • De (tussen) resultaten monitoren en bijsturen indien nodig.
 • De voortgang van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School, VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie, SOT (School Ondersteuningsteam) en verrijkingsonderwijs, de CSB (Centrale Schoolbespreking) en kind gesprekken.
 • ICT:  Het versterken van de inzet van ICT middelen in de lessen.

Beleidsvoornemens voor het komende schooljaar

 • Deelname aan het traject ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ van het CPS.​​​​​​​
 • Leerlijnen bij de groepen 1-2 actualiseren en het vastleggen van de leerlijn bewegingsonderwijs.
 • Onderzoeken, visie vormen vwb. leren, waaronder Snappet, 21ste eeuws denken (en ICT en techniek), gezonde leefstijl (sport - voeding - preventie)
 • ​​​​​​​Oriëntatie en aanschaf nieuwe methode aanvankelijk lezen groep 3
 • Monitoren en borgen van afspraken t.a.v. het gebruik en instellen van Snappet
 • ​​​​​​​Deelname aan projecten: Bibliotheek op school, Zikke, Parnassys
 • Management / gesprekken cyclus / groepsbezoeken