De missie van onze school. Waar staan we voor?

De Mariaschool is een school waar we rekening houden met elkaar en waar iedereen zich welkom voelt. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Er worden goede leervoorwaarden geschapen door het kiezen van de juiste methoden en het scholen van de leerkrachten in het gebruik ervan. Onze school verdiept de band met de ouders door het onderhouden van diverse vormen van overleg op school-, groeps- en individueel niveau. De achterliggende gedachte hierbij is, dat de ouders en leerkrachten samen, weliswaar ieder met hun specifieke inbreng, verantwoordelijk zijn voor de aan hun zorg toevertrouwde kinderen. Door het opzetten van een goede leerlingenzorg en het besef dat een leerling de verantwoordelijkheid is van het hele team, wordt een klimaat geschapen waarin de leerling zich niet alleen cognitief, maar ook sociaal en emotioneel kan ontplooien tot een evenwichtig, zelfstandig mens.

Voortdurend overleg binnen het team, regelmatige consultatie van externe deskundigen, verdere professionalisering, interesse in elkaars werk en intensief contact met de ouders, vooral waar het zorgleerlingen betreft, vormen de onmisbare ingrediënten voor ons onderwijs. Leidraad voor ons onderwijs wordt, naast wat de wet voorschrijft, gevormd door de katholieke identiteit, de gezamenlijke onderwijsvisie van bestuur, directie en team, de verwachtingen van de ouders, het belang van de samenleving en vooral het recht van ieder kind op goed onderwijs.
 
In samenwerking met bestuur en ouders willen directie en team het beleid gestalte geven, in overeenstemming met de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn vast gelegd in het schoolplan. 

 

Visie

De Mariaschool is een school waar de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Rekening houdend met de vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw.
We willen een actieve zelfstandige leerhouding ontwikkelen bij elk kind, waarbij het wordt uitgedaagd zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van elk kind. We werken volgens de principes van BAS, HGW en OGW.
 
Binnen ons onderwijskundig beleid gaan we uit van de leeropbrengsten van de leerlingen, met als doel dat ieder kind presteert naar eigen kunnen.  


De visie verder gespecificeerd:
Visie op onderwijs
We willen een school zijn waar in meerdere opzichten een vriendelijk en veilig klimaat is voor kinderen. We gaan ervan uit dat kinderen verschillen en komen hieraan tegemoet. We willen een school zijn die, zowel op de sociaal- emotionele ontwikkeling, als op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen het accent legt en daarin een goede balans weet te creëren. We willen een school zijn waar het ICT onderwijs zo optimaal mogelijk wordt ingezet en in dienst is van het onderwijs. De leeropbrengsten van onze leerlingen zijn leidend in het uitzetten van onderwijskundig beleid, waarbij we gericht zijn op het maximaliseren van opbrengsten.

Visie op leerlingenzorg
Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijs behoefte van elke leerling, waarvoor we het model van HGW (Handelingsgericht werken) actief gaan gebruiken. Door een goed opgezette leerlingenzorg en het besef dat een leerling de verantwoordelijkheid is van het gehele team, wordt een klimaat geschapen waarin iedere medewerker zich bewust is van de collectieve verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van kinderen.

Visie op schoolklimaat
We willen een school zijn waar:
·         de kinderen gemotiveerd zijn en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leren.
·         de leerkrachten zich uitgedaagd voelen elke dag beter te worden in hun vak;
·         ouders zich welkom voelen en zich gehoord weten door de teamleden van onze school;

Visie op maatschappelijke positionering
We gaan bewust op zoek naar partners (de kerk, de kinderopvang, de muziek, etc.) binnen de lokale gemeenschap en de gemeente Tubbergen, zodat we met hen een samenwerking aan kunnen gaan, om zo het welbevinden van onze leerlingen te optimaliseren.

Visie op 21st century skills
We willen een school zijn waar leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden leren, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21 ste eeuw.
We ondeschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -contructie, om innovatie.
 

Slogan en kernwaarden:
 Onze slogan is: Wij houden rekening met elkaar!
 
Onze kernwaarden zijn: